AQBiH
ASOCIJACIJA ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI
АСОЦИЈАЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
BOSNIA AND HERZEGOVINA QUALITY ASSOCIATION


71000 Sarajevo, Topal Osman Paše 18A, Tel./Fax. +387 33 655 055
This page in English...
     

Novosti
  Novosti
Arhiva novosti
O nama
  O nama
Ovlaštena lica
Osnivači
Misija, vizija, ciljevi
Kontakti
Članovi Asocijacije
  Kolektivni članovi (pravna lica)
Individualni članovi (fizička lica)
Učlanite se
  Pristupnica za fizička lica
Pristupnica za pravna lica
Članarina
Dokumenti
  Statut Asocijacije
Poslovnik o radu Upravnog odbora
Poslovnik o radu Osnivačke skupštine
Odluka o osnivanju
Samo za članove
Projekti
  Državna nagrada za kvalitet
Obrazovanje za kvalitet
Konferencije
  Konferencija kvaliteta u BiH
Naučno-stručni skup Kvalitet
Konferencije drugih organizacija
Linkovi
  Korisni linkovi
Certificirane organizacije u BiH (vanjski link)
Tijela za certificiranje koja djeluju u BiH (vanjski link)

Zlatni sponzor:
BH Telecom d.d.


This Assistance is
from the American People:
FIRMA project
Statut Asocijacije  

Na sjednici Osnivačke skupštine održanoj 13.novembra/studenog 2003. godine u Zenici, uz učešće osnivača, a na osnovu članova 10. i 11. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 32/2001) donesen je

S T A T U T
ASOCIJACIJE ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI

I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.
Asocijacija za kvalitet u Bosni i Hercegovini je udruženje koje se bavi pokretanjem, koordiniranjem i organiziranjem aktivnosti na planu unapređenja kulture kvaliteta, u svim oblastima ljudskog stvaralaštva, u skladu sa domaćim i međunarodnim standardima.

Asocijacija za kvalitet u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Udruženje) je osnovano zajedničkim sporazumom članova Udruženja, usvojenim na Osnivačkoj skupštini održanoj u Zenici 13.novembra/studenog, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

Član 2.
Ovim statutom, u skladu sa  Zakonom uređuje se:

 • pravni i skraćeni naziv i sjedište Udruženja,
 • ciljevi Udruženja,
 • postupak za primanje i isključivanje članova Udruženja,
 • organi Udruženja,
 • pravila za ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Udruženja i nadzor nad korištenjem tih sredstava,
 • javnost rada,
 • postupak za izmjenu i dopunu Statuta i donošenje drugih opštih akata,
 • oblik i sadržaj pečata,
 • zastupanje Udruženja,
 • uslovi i postupak za pripajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak rada Udruženja,
 • postupak za raspolaganje imovinom i drugim sredstvima u slučaju raspu